QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT TẠI BLANDA.VN

———————–ல-ல———————

bảo mật thông tin blanda

BLANDA chúng tôi luôn coi trọng việc bảo mật thông tin. Và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin cá nhân và việc thanh toán của Quý khách. Thông tin của Quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ, hình thức nào khác để can thiệp làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Trang web nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi. Cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

QUYỀN PHÁP LÝ

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh. (như việc sử dụng trái phép trang web này.)

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại blanda.vn. Hoặc các Quy định và Điều kiện này, BLANDA chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ người tiêu dùng theo đúng quy định luật pháp Việt Nam. Và sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng. (Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.)

CONFIDENTIALITY AT BLANDA.VN

———————–ல-ல———————

bảo mật thông tin blanda

BLANDA always appreciates the information confidentiality, an uses the best measures to protect your personal information and payment. Your payment details will be encrypted for safe purposes. After you have ordered, you will exit from the safe mode.

You must not use any program, tool or other forms of intervention to alter our data structure.

Our website strictly prohibits the spreading, propagation, or promotion of any activity that interferes with, disrupts or infiltrates our system data. Any defaulting party  will be deprived of all rights and also be prosecuted if necessary.

Any transaction detail will be kept confidential, unless required by the virtue of law.

LEGAL RIGHTS

The terms, conditions and contents of this website are governed by the laws of Vietnam. The competent court in Vietnam will settle any dispute arising. (such as an unauthorized use of this site.)

DISPUTE RESOLUTION

Any controversy, complaint or dispute arising out of or in connection with the transaction at blanda.vn, or these Terms and Conditions, BLANDA will absolutely protect consumers in accordance with the law of Vietnam. And  such controversy, complaint or dispute will be resolved through negotiation, mediation, arbitration and / or court under the Consumer Protection Act. (Chapter 4 – Settlement of disputes between consumers and producers).